foto

Upadłość i postępowanie konsumenckie

Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane Najważniejsze zmiany z Ustawie

Nowe prawo budowlane - Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na.

Zobacz więcej ...

foto

Przekazanie uczestnikom praktycznej

Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych kurier ustaw 2020 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie zobowiązania

Prawo restrukturyzacyjne - jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie.

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie

Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne i spadkowe i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne i spadkowe i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz połączonych z nimi regulacji KPC to drobiazgowy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nadzwyczaj specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących majątkowe.

Zobacz więcej ...

foto

art 49 ustawy o ochronie osób i

art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty podwyższone i kary dodatkowo normy odraczania i odwoływania się od kar Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie

Gmina i Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Statut jako podstawa funkcjonowania rady gminy powiatu.

Zobacz więcej ...